Elia Energy Group Ab – GDPR

 

Hantering av personuppgifter

Här förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Elia sätter hög focus på integritet, och våra kunder kan känna sig trygg att deras personuppgifter behandlas på ett säkert och tryggt sätt. Vid hanteringen utgår vi från gällande dataskyddslagstiftning.

 

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla leverans över de tjänster våra kunder har beställt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de uppgifter som är minst integritetskänsliga.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge bra service, exempelvis vad gäller information, uppföljning och marknadsföring, men även för att uppfylla lagar och utföra kund- och marknadsanalyser. Målet är att alltid optimera och förbättra de tjänster som Elia erbjuder.

 

Vilka typer av personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund eller avtalsbaserad grund, det vill säga när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag och/eller avtal.

 

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • kontaktuppgifter, till exempel namn, bostadsadress, telefonnummer arbete/privat, e-postadress arbete/privat, fax, ärendenummer och fastighetsbeteckning.
 • avtalsrelaterad information, till exempel avtalsnummer, personnummer, födelsenummer, kundnummer, kontraktsnummer, mätarnummer, anläggningsnummer/id, anläggningsadress, förbrukningsvärden, fakturanummer.
 • vid inloggningar, användar-id, användarnamn.
 • vid betalningslösningar, kreditkortsuppgifter, betalningshistorik, bankkontonummer.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter.
 • leverera tjänster till dig som är kund.
 • informera dig inom våra tjänsteområden och nya erbjudande och lösnignar.

 

Så här får vi tillgång till dina personuppgifter

 • du tillhandahåller oss dem direkt, när du tecknar avtal.
 • de registreras när du besöker vår hemsida.
 • från offentliga register.
 • när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
 • när du svarar på enkäter och undersökningar.
 • när du besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
 • de registreras när du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier.
 • från andra, till exempel säljare av fastighet, mäklare eller leverantörer av adressuppdateringar.

 

Vi behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring och andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Våra anställda & samarbetspartnershar också tecknat sekretessavtal gällande ämnet.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part när vi har laglig grund för det. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal, som personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners och andra parter där det krävs för att uppfylla avtal eller rättsliga skyldigheter, eller för att de utför leveranser av tjänster på uppdrag av oss. Våra samarbetspartners använder aldrig dina personuppgifter till annat än vi samlat in dem för.

Vi lämnar inte ut personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här.

Primärt skickas Informationen vidare med våra fakturaunderlag till våra externa faktureringspartners, och ifall kravkedjan startar till externa utvalda indrivningsföretag.

Alla affärspartners har signerat separata avtal med Elia för behandling av personuppgifter och dessa gäller under sekretess.

 

Överföring till tredje land

Vi överför normalt inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om det ändå skulle vara nödvändigt, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning av utvalda tredje parter. (EU-kommissionen har beslutat om vad adekvat skyddsnivå innebär.)

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina kunduppgifter hos oss under hela avtalstiden. Därefter sparas uppgifter som bör sparas relaterat till bokföringslagen, el-lagen, och är max 10 år.

 

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig är utsedd att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt inom koncernen. Se kontaktuppgifter nedan.

 

Rättelse, insyn och klagomål

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss. Du kan även begära rättelse. Under vissa förutsättningar har du rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning och rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

Uppdatering av denna information

Elia har tagit fram den här integritetshanteringen som gäller från den 1 Augusti 2020 och kan därefter löpande göra ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på den här webbsidan.

Kontaktuppgifter och registeransvarig

 

Elia Energy Group Ab

Tegnersgatan 18

41253 Göteborg

Registeransvarig är Robert Carnling.

info@elia24.se