Elia Energy Group Ab – Allmänna Villkor

 

Elia Energy Group AB

Allmänna villkor för konsument

Version 1.2, Giltiga från och med 2020-08-01

 

1. Allmänna villkor

Dessa villkor relegerar avtal och tilläggstjänster mellan Elia Energy Group AB (nedan ”Elia” och kund, som är en fysisk person med svenskt personnummer.

 

2. Definitioner

Elia – Elia Energy Group AB, org. nr 559265-1300 är ett svenskt tjänsteföretag som erbjuder energirelaterade produkter på den svenska marknaden. Hemsidan finns på www.elia24.se. Aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 

Kund – Fysisk konsument med svenskt personnummer och folkbokförd i Sverige.

 

3. Accept av avtal

Accept till avtal skall alltid hämtas av kund skriftligen för att gälla. Detta kan ske till exempel med sms, e-signering, godkännande via länk eller likvärd kanal.

 

4. Leveransstart

Avtalet är bindande efter att paragraf tre uppfyllts och gäller från tecknandet enligt avtalet eller aktuellt erbjudande till kund. Om kund ej har ett nätavtal på adressen, kommer kundens avtal att hanteras som en inflytt.

 

5. Distansavtal och ångerrätt

När du handlar på postorder, från TV-shop, via internet eller träffar avtal via telefon, handlar du på distans. Det vill säga det sker inte ”öga mot öga”. Lagen gäller även när det är du själv som kontaktar säljaren eller hämtar ut en vara i butik om själva avtalet ingåtts på distans.

 

De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få. När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar.

 

Ångerrätten gäller inte för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kronor. Den gäller inte heller köp i affärslokaler. Du har därför inte ångerrätt vid köp i till exempel butik.

 

Ångerblankett kan begäras från Elias kundservice.

 

Ångerrätten börjar direkt då ett avtal har tecknats. Mer information finns på www.elia24.se/konsumentratt

 

5. Fullmakter

Vid signering av avtalet ger Kund fullmakt till Elia, eller den Elia förordnar i sitt ställe till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantörer innan uppstart. Upplysningar hämtas från de av Elia sedda nödvändiga parter och källor. Fullmakten gäller också teckna nätavtal för kunds räkning enligt punkt 4.

 

 

7. Avtalstid

Avtalet löper under den överenskomna avtalstiden. Fysisk leverans av energi avvika från avtalstiden men definitiv avtalstid beräknas från signeringsdatum och överenskommen avtalstid.

 

8. Produkt och tjänst

Elia erbjuder tjänsten Energipartner. Produkten innehåller ett koncept för elinköp för avtalstiden. Kunderna får varje månad ett rörligt energipris som utgörs av utfallet av den energihandeln som Elias förvaltare gjort för varje kalendermånad. Månadens elpris fastställs i efterhand då ifrågavarande månad löpt ut och meddelas kund via fakturan.

 

Avtalet innehåller också en överenskommen förvaltningsavgift, marginal på det rörliga elpriset samt kostnad för elcertifikat enligt aktuell prislista. Specifika priser finns i det individuella erbjudandet / offerten eller likvärdigt meddelande till kund.

 

9. Fakturering och betalning

Elia fakturerar kund löpande månadsvis, i efterskott, efter aktuell mätarställning. Fakturan ställs ut i början av månaden och skall vara Elia tillhanda 14 dagar efter fakturadatum.

 

Förvaltningsavgiften, den rörliga marginalen och elcertifikat faktureras årligen, vid avtalsårets början. Förvaltningsavgiften är ej kopplad till fysisk leverans.

 

Vid försenad betalning tillkommer kostnader för kravkedjan enligt aktuellt regelverk (förseningsränta, påminnelseavgift mm).

 

10. Information om Elias priser och övriga villkor

Vid varje tidpunkt relaterade pris och övriga villkor finns sparade i Elias arkiv och innehåller all information som fanns tillgänglig då avtalet tecknades / ingicks.

 

11. Definitiv avflytt

Om kund flyttar, skall elavtalet tas med till den nya leveransadressen. Om detta inte går, skall kund skicka in underlag för en dokumenterad utflytt. Om kund har kvar bindningstid, är en avflytt utan dokumenterad avflytt, en förtida uppsägning tills detta har skickats in till Elia. Meddelande om inflytt skall ske minst 14 dagar innan leveransen skall börja. Definitiv avflytt meddelas senast 14 dagar efter avflyttnignsdatumet.

 

12. Förtida uppsägning

Om kund bryter avtalet i förtid, har Elia rätt till ekonomisk kompensation som för konsument är 1500 kr / anläggning.

 

13. Konsumentrelaterad information

All information om lagstadgad konsumenträtt samt konsumenträtt enligt ellagens 11 kapitel finns på www.elia24.se/konsumentratt

 

14. Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter enligt EU-direktivet för GPDR finns på www.elia24.se/gdpr

 

15. Övriga villkor

Utöver detta avtal så gäller de allmänna försäljningsvillkoren EL2012K. Elia är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.